OGŁOSZENIE

Warszawa, 29.09.2020

Zarząd Spółki United Beverages spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Płaskiej 24-36 wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000012645, (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. 

Management Board of the United Beverages spółka akcyjna with its registered office in Toruń  (87-100), at  Płaska 24-36 Street, entered into register of entrepreneurs of National Court Register kept by District in Toruń, VII Business Department of National Court Register, under the number 0000012645, (“Company”), In connection with the art. 16 section 1 of the Act of 30 August 2019 amending the Act - Commercial Companies Code and certain other acts, calls on the sole shareholder of the Company to submit the share documents held in order to dematerialize them.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ulica Płaska 24-36, 87-100 Toruń lub w biurze Zarządu Spółki, tj. ulica Ludna 2, 00-406 Warszawa, w dniach roboczych w godzinach 9-17.

Share documents should be submitted to the Company's registered office, i.e.  Płaska 24-36 Street, 87-100 Toruń or in the office of the Company's Management Board, i.e. 2 Ludna Street, 00-406 Warsaw, on working days between 9 am and 5 pm.

Aktualności

Informacja o strategii podatkowej 21-22
Wino na Medal 2022
Yellow Tail numerem 1 piąty raz z rzędu